Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 26-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ -2020