Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

MEDITARIAN ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 1-6-22