Κεντρική υποστήριξη

Κεντρική Υποστήριξη
Το ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ υποστηρίζεται από κεντρικές υπηρεσίες με στόχο την καλύτερη διαχείριση, τη διευκόλυνση αλλά και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας για λογαριασμό των επιχειρήσεων που συστεγάζονται σε αυτό. Συγκεκριμένα:
  • 24ΩΡΗ ΦΥΛΑΞΗ
  • 24ΩΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ
  • ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  • ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
  • ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ