Αυτονομία

Αυτονομία
Οι εξειδικευμένοι χώροι -στις εγκαταστάσεις μας- έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο καθένας να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα και να στεγάσει αποτελεσματικά την δραστηριότητα για την οποία προορίζεται. Κατά το στάδιο των  μελετών έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι σύγχρονες προ-
διαγραφές που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία τους αλλά και την σχετική αδειοδότηση των εταιριών που θα κάνουν χρήση των συγκεκριμένων χώρων.